Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

VIPO a.s.

Sídlo:

gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Štatutárny zástupca:

Ing. Karol Vanko - predseda predstavenstva
Ing. Peter Duchovič – podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Mag. Albert Lapka , MBA – člen predstavenstva

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

Ing. Peter Duchovič, tel.:038/749 31 53, e-mail:vipo@vipo.sk

Spoločnosť VIPO a.s. je prijímateľom prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie a Kohézneho fondu na realizáciu projektov na podporu výskumu a vývoja, resp. na podporu podnikania. Z tohto dôvodu je VIPO a.s. podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.

Profil verejného obstarávania spoločnosti VIPO a.s. slúži na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác s hodnotou nad 1 000,- EUR v súlade so ZVO. Profil verejného obstarávania spoločnosti VIPO a.s. poskytuje informácie o vykonaných a aktuálnych obstarávaniach tovarov, služieb a stavebných prác realizovaných v rámci projektov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie alebo Kohézneho fondu.

Zákazky podľa §9 ods.9:

Iné dokumenty:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Úrad pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/domov